DIRECTION DE L’INTÉRIEUR. — THỐNG LÝ NHA SỞ, NỘI BỘ.

Administration centrale.

Directeur de l’intérieur.

Cuộc Thống lý.

Quan Thống lý, Nội bộ.

— Bên Hồng-kông cùng các nơi khác, người Trung-quấc dịch chức ấy là: Phụ chánh sứ. Thống, là tổng tóm; lý, là chuyên hay, sửa trị.