DIRECTION DU GÉNIE. — CUỘC ĐỐC LẢNH CÔNG VỤ THEO VIỆC BINH BỘ, BINH BỊ ĐẠO.

Chef de bataillon, directeur.

Capitaine, adjoint au directeur.

Chef du génie.

Đốc binh, Đốc lảnh.

Quan ba, làm phó Đốc lảnh.

Quan Thủ bị.