Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
République française. — Nhà nước Langsa

PREMIÈRE PARTIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — NHA NƯỚC LANGSA, ĐẠI PHÁP CỌNG CHỦ QUẤC.

Président de la République.

Secrétaire d’État.

Sous-secrétaire d’État

Chủ việc Chánh chung, Giám quấc.

Trung thơ lệnh, Thượng thơ.

Phó Thượng thơ, Nhị khanh, Thị trung, Tham tri.