Quan Âm Thị Kính (truyện thơ)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Quan Âm Thị Kính.
Quan Âm Thị Kính
của không rõ

Quan Âm Thị Kính là truyện Nôm khuyết danh Việt Nam, tả đức nhẫn nhục và lòng từ bi của bà Thị Kính, vì đó mà sau bà được thành Phật Quan Âm.

Mục lục sửa

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.