Quán nước
của Phan Văn Trị

Trà thô đãi khách giải công lao,
Gây dựng cơ đồ tấm thảo mao.
Mấy cấp lên đài ra sửa nước,
Một tay chế bọt chẳng lo trào.
Lợi nhờ trăm họ khi nồng nực,
Ơn chịu muôn dân buổi khát khao.
Thương khách vãng lai đều thảy biết,
Một mình tri thức đủ anh hào.