Ở phố Hàng Song[1] thật lắm quan,
Thành thì đen kịt, đốc thì lang[2]
Chồng chung vợ chạ, kìa cô Bố
Đậu lạy quan xin, nọ chú Hàn.

   
Chú thích

  1. Thuộc Nam Định, nối liền với phố Hàng Nâu Tú Xương ở.
  2. Thành : viên phòng thành. Đốc : viên đốc học, có nhiều vết lang trên mặt.