Pác Bó hùng vĩ  (1941) 
của Hồ Chí Minh

Non xa xa, nước xa xa,
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác,
Hai tay xây dựng một sơn hà.

Tháng 2-1941