Nhiều, nhanh, tốt, rẻ

Nhiều, nhanh, tốt, rẻ  (1960) 
của Hồ Chí Minh

Rút trong bài viết Tốt, đăng trên báo Nhân dân, số 2182 ngày 9-3-1960.

Làm nhanh mà không tốt
Có gì là vẻ vang?
Đã là người làm chủ,
Tính toán phải đàng hoàng:
Nhiều, nhanh, tốt, rẻ rõ ràng
Lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đôi.