Những cánh thiếp Tết bài 1

Những cánh thiếp Tết bài 1  (1950) 
của Đông Hồ

Sương nắng mở lòng hoa
Sách mở thu trang diễm diễm
Hoa mở bốn mùa tươi
Sách mở vạn xuân đời
Vườn xuân nghìn cánh Thiên nhiên nở
Diễm diễm nghìn trang Chữ nghĩa cười
Ý ngát tình thơm lòng giấy mực
Tờ thơ xuân thắm gửi ai ai

Tết năm Canh Dần 1950