Nguyễn Bích Châu tế văn

Nguyễn Bích Châu tế văn - 阮碧珠祭文
của Trần Duệ Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

吁嗟魂兮玉質瓊姿,
格軍心兮楚國樊姬。
善執婦道兮虞汭湘妃,
思君不忘兮身別香圍。
為君而喪兮魂沉水湄,
滄海茫茫兮他生何時?
玉容呇呇兮再合難期,
想其慎淑兮心轉依依,
睹其文翰兮淚洒霏霏,
其所致兮實天之為,
其所然兮是朕之非,
嗚呼痛哉兮魂今何之?
如在天兮天有比翼飛,
如在地兮地有連理枝,
魂如獨孤兮魂何所歸,
魂如有歸兮與朕追隨,
魂如有靈兮保朕邊陲,
哀哉魂兮飲此玄卮。

Hu ta hồn hề ngọc chất quỳnh tư (ty),
Cách quân tâm hề Sở quốc Phàn cơ (ky).
Thiện chấp phụ đạo hề Ngu nhuế Tương phi,
Tư quân bất vong hề thân biệt hương vi.
Vị quân nhi táng hề hồn trầm thủy mi,
Thương hải mang mang hề tha sinh hà thì?
Ngọc dung thát thát hề tái hợp nan kỳ,
Tưởng kỳ thận thục hề tâm chuyển y y.
Đổ kỳ văn hàn hề lệ sái phi phi,
Kỳ sở trí hề thực thiên chi vi.
Kỳ sở nhiên hề thị trẫm chi phi,
Ô hô thống tai hề hồn kim hà chi?
Như tại thiên hề thiên hữu thử dực phi,
Như tại địa hề địa hữu liên lý chi.
Hồn như độc cô hề hồn hà sở quy?
Hồn như hữu quy hề dữ trẫm truy tùy.
Hồn như hữu linh hề bảo trẫm biên thùy,
Ai tai hồn hề ẩm thử huyền chi.