Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc sáp nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương, vào khu Hồng Quảng

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc sáp nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương, vào khu Hồng Quảng  (1961) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 1961.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về việc sát nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương, vào khu Hồng Quảng;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc sát nhập huyện Đông Triều, thuộc tỉnh Hải Dương, vào khu Hồng Quảng.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1961.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".