Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1972

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước năm 1972  (1972) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1972.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế miền Bắc hiện nay, về phương hướng nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1972;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và những ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí tán thành sự đánh giá của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1971 và về tình hình kinh tế miền Bắc hiện nay.

2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân trong năm 1972 do Chính phủ trình trước Quốc hội:

- Thu nhập quốc dân: 5.486 triệu đồng;

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp: 3.788 triệu đồng;

+ Sản lượng lương thực (quy ra thóc): 6.251.000 tấn;

+ Đàn lợn: 5.905.000 con;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp và thủ công nghiệp: 3.371 triệu đồng, trong đó công nghiệp Trung ương là 1.551 triệu đồng, công nghiệp địa phương: 1.820 triệu đồng; thủ công nghiệp: 845 triệu đồng;

- Tổng khối lượng hàng hóa luân chuyển trong nước: 2.399 triệu tấn - kilômét;

- Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 1.880 triệu đồng, trong đó vốn xây lắp là 920 triệu đồng;

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong thị trường có tổ chức: 3.500 triệu đồng;

- Tổng số lao động bình quân trong năm thuộc khu vực Nhà nước: 1.530.000 người;

- Quỹ tiền lương của khu vực Nhà nước: 1.037 triệu đồng.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".