Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tình hình chấp hành ngân sách nhà nước năm 1959 và về dự án ngân sách nhà nước năm 1960

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về tình hình chấp hành ngân sách nhà nước năm 1959 và về dự án ngân sách nhà nước năm 1960  (1960) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1960.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, họp kỳ thứ 12;

Sau khi nghe Chính phủ báo cáo về tình hình chấp hành ngân sách Nhà nước năm 1959 và về dự án ngân sách Nhà nước năm 1960;

Sau khi nghe Tiểu ban ngân sách thuyết trình và các đại biểu tham luận,

QUYẾT NGHỊ:

1) Ngân sách Nhà nước năm 1959 đã thực hiện tốt. Đó là nhờ những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong việc phát triển kinh tế và văn hóa.

Quốc hội nhất trí với Chính phủ nhận định về tình hình thực hiện ngân sách năm 1959.

Quốc hội hoan nghênh toàn thể nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đã có những tiến bộ trong việc quản lý kinh tế và tài chính Nhà nước.

Quốc hội giao cho Chính phủ, qua công tác quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1959 tiếp tục nghiên cứu, phân tích, thẩm tra kỹ các khoản thu, chi để rút ra những kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác xây dựng và quản lý ngân sách và kế hoạch Nhà nước. Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán Nhà nước năm 1959.

2) Quốc hội thông qua dự án ngân sách Nhà nước năm 1960 với:

- Tổng số thu là một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng (1.445.806.000 đồng).

- Tổng số chi là một nghìn bốn trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm linh sáu nghìn đồng (1.445.806.000 đồng).

3) Quốc hội giao cho Chính phủ, trong quá trình chấp hành ngân sách Nhà nước, chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý các khoản thu, khoản chi, ra sức khai thác mọi lực lượng tiềm tàng trong nền kinh tế quốc dân nhằm tăng thu và triệt để tiết kiệm chi.

Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ căn cứ vào nguyên tắc đảm bảo thăng bằng thu chi tài chính Nhà nước và theo phương hướng của ngân sách đã được Quốc hội thông qua mà điều chỉnh kịp thời một số khoản thu, chi cần thiết phải điều chỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1960

4) Những chủ trương của Chính phủ nhằm tăng cường quản lý kinh tế và tài chính thực hành tiết kiệm là cần thiết.

Cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức; đưa công tác quản lý kinh tế và tài chính vào chế độ và kỷ luật chặt chẽ; tăng cường giáo dục cho cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân ý thức làm chủ, cần kiệm xây dựng đất nước, phát huy tác dụng của mọi người trong công tác quản lý kinh tế và tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc thường xuyên; làm cho mọi người tích cực tham gia kiểm tra việc quản lý kinh tế và tài chính trong phạm vi cơ quan, xí nghiệp hay địa phương của mình; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ khen thưởng và kỷ luật.

5) Quốc hội kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân ra sức thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt ngân sách Nhà nước năm 1960, đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch 3 năm và thiết thực chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khóa thứ nhất, kỳ họp thứ 12, thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1960.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".