Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1972

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1972  (1972) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1972.

Sau khi nghe và thảo luận báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo bổ sung về đấu tranh quân sự của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và báo cáo bổ sung về đấu tranh ngoại giao của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí tán thành các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về xây dựng chủ nghĩa xã hội và về công tác đối ngoại do Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đề ra như đã trình bày trong báo cáo chính trị của Thủ tướng Chính phủ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".