Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1970

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phê chuẩn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1970  (1972) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1972.

Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội khóa III, kỳ họp thứ 2, giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới;

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn Nghị quyết ngày 9 tháng 12 năm 1971 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1970.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".