Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980

Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980  (1979) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1979.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế hiện nay và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1980;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Chính phủ về tình hình kinh tế nước ta hiện nay và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1980.

2- Thông qua Kế hoạch Nhà nước năm 1980 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp :Tăng 11,3% so với năm 1979;

Trong đó: Sản lượng lương thực : 15 triệu tấn,

Đàn lợn : 10 triệu con;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp :Tăng 4,7% so với năm 1979;

Trong đó:

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tăng 9% so với năm 1979;

- Khối lượng hàng hoá vận tải trong nước: 56 triệu tấn và 5 tỷ 200 triệu tấn/km;

- Khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn tập trung của Nhà nước: 3.700 triệu đồng;

- Kim ngạch xuất khẩu: Tăng 23% so với năm 1979

- Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ của thị trường có tổ chức: Tăng 14,5% so với năm 1979;

- Số học sinh được tuyển vào các hệ đào tạo:

+ Đại học và cao đẳng : 30 ngàn người.

+ Trung học chuyên nghiệp : 61 ngàn người;

+ Công nhân kỹ thuật : 92 ngàn 600 người;

- Tổng số học sinh phổ thông : 12 triệu người;

- Số giường bệnh và giường điều dưỡng : 201 ngàn giường.

3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp thiết thực và tích cực nhất, đặc biệt là ban hành kịp thời các chính sách cụ thể, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân, nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1980, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển trong những năm sau.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước nêu cao tinh thần tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, đồng thời thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1980, lập nhiều thành tích để chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".