Nghệ An hành điện - 乂安行殿
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

生民一視我胞同,
西海何心使困窮。
蕭相不知高祖意,
未央虛費潤青紅。

Sinh dân nhất thị ngã bào đồng,
Tứ hải hà tâm sử khốn cùng.
Tiêu tướng[1] bất tri Cao Tổ ý,
Vị Ương hư phí nhuận thanh hồng.

Hết thảy sinh dân đều là người ruột thịt của ta,
Nỡ lòng nào để cho bốn biển khốn cùng.
Tướng quốc họ Tiêu không hiểu ý của Cao Tổ,
Tô điểm đỏ xanh cung Vị Ương chỉ là tiêu phí vô ích.

   
Chú thích

  1. Tức Tiêu Hà