Ngọa bệnh ngâm thi
của Bùi Hữu Nghĩa

Tương truyền bài thơ này ông làm lúc lâm bệnh trước khi mất.

Ngàn vàng khôn dễ sánh mình này,
Sanh có ngày, âu thác có ngày.
Non nước hãy con đang bẩy bả,
Đất trời sao nỡ khiến lay vay.
Kho phong nguyệt vẫn chan chan đó,
Vườn cúc tòng còn thới thới đây.
Bịnh cũ vừa an, đành lại dậy,
Mặc dầu ngâm ngợi, mặc dầu say.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.