Ngẫu cảm
của Tự Đức

Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê !
Sống gửi, rồi ra lại thác về,
Khôn dại cùng chung ba thước đất ;
Giàu sang chưa chín một nồi kê[1].
Tranh giành trước mắt mây tan tác ;
Đày-đọa sau thân núi nặng-nề.
Muốn để hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe

   
Chú thích

  1. Ý nói cuộc giàu sang trên đời rất chóng tàn, lấy từ điển tích giấc mộng của Lư sinh

 

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.