Ngày xuân của làng thơ

Ngày ba tháng tám thấy đâu mà[1]
Sao đến ngày xuân lắm thế a ?
Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ
Cho nên con tự mới thòi ra ?[2]

   
Chú thích

  1. Ngày ba tháng tám: thời điểm giáp hạt thiếu đói
  2. Con tự: con chữ, đây chỉ chữ nghĩa văn chương. Nhà thơ đùa: văn chương ngày tết như những thứ mà bụng dạ lên đầy quá phải trục xuất ra ngoài