Nước ta  (1962) 
của Hồ Chí Minh

Rút ở lời phát biểu tại phiên họp Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá III, tháng 4 năm 1962.

Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều.