Nông dân đoàn kết  (1956) 
của Hồ Chí Minh

Đăng trên báo Nhân dân, số 744, ngày 17-3-1956.

Nông dân đoàn kết, cả nước một nhà,
Đủ cả dân tộc, đủ cả trẻ già;
Ai cũng cố gắng thi đua tăng gia,
Kế hoạch nông nghiệp chắc là thành công.