Nét mực tình của Dương Bá Trạc
83 — Viếng bạn Phạm-duy-Tốn

Viếng bạn Phạm-duy-Tốn

Báo chí mấy thiên còn, tâm huyết lâm ly mầu mực đặm,
Nước nhà hai gánh nặng, bi ca khảng khái giọng chuông khàn