Miếng trầu
của Hồ Xuân Hương

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Huơng đã quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi

Tài liệu nguồnSửa đổi

Thơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)