Mẹ vợ với chàng rể

Ai về nhắn bảo việc này cho,
Nhắn bảo ai rằng việc nhỡ to! (1)
Chép miệng, bà nuôi to cái dại,
Phờ râu, ông rể ẵm con so[2]
Cắm sào sâu quá nên thêm khổ,[3]
Néo chặt dây vào hoá phải lo.
Vẫn biết sống lâu nhiều sự lạ
Tử quy thắt lại một "con cò".[4]

   
Chú thích

  1. Đây là chuyện mẹ vợ tư tình với chàng rể đến có con
  2. Con so: con đầu lòng (đối với chàng rể)
  3. Cắm sào sâu khó nhổ (tục ngữ) : quá thân thiết.
  4. Tử quy : thác về. Ý câu: Rốt cuộc chết vì một "con cò".