Mùa đông, cánh đồng An Cựu

Mùa đông, cánh đồng An Cựu  (1939) 
của Nam Trân

In trong tập Huế, Đẹp và Thơ.

(Tặng Đào Duy Anh)

Lá bàng
Như lá vàng
Rụng.
Ôi! đìu hiu
Cảnh chiều
Đông!
Ruộng ngập: mênh mông
Nước phẳng.
Cò bay, yên lặng,
Quanh đồng.
Thi tứ viễn vông:
Thần Tưởng tượng
Như đàn có đói lượn
Đồng không.