La Phù giang thủy các độc tọa

La Phù giang thủy các độc tọa
của Nguyễn Du

Chưa tìm được bản chữ Hán

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Thủy các các hạ, giang thủy thâm,
Thủy các các thượng, nhân trầm ngâm.
Du du vân ảnh biến thần tịch,
Cổn cổn lãng hoa phù cổ câm (kim).
Trần thế bách niên khai nhãn mộng,
Hồng sơn thiên lý ỷ lan tâm.
Bồi hồi đối ảnh độc vô ngữ,
Bạch phát sổ hành thùy ngã khâm.

Dưới thủy các, nước sông sâu,
Trên thủy các, người ngồi trầm ngâm.
Bóng mây lững thững sớm chiều biến đổi,
Lớp sóng cuồn cuộn kéo cả cổ kim đi.
Cuộc trần thế trăm năm chỉ là giấc mộng khi mắt mở.
Tựa lan can, lòng nhớ núi Hồng nơi ngàn dặm,
Một mình bồi hồi ngắm bóng, chẳng nói năng gì.
Mấy sợi tóc bạc phất phơ rủ xuống tà áo.