Lục súc tranh công/Kết

Lục súc tranh công của không rõ
Kết

Nhân rảnh thảo ra một lúc,
Chép ra cho rõ sự đời
Sự này cũng sự nói chơi,
Ai muốn thì đọc mà cười cho vui.