Lời hiệu triệu về cuộc Tổng tuyển cử ngày 4 tháng 3 năm 1956

Lời Hiệu triệu của Ngô Tổng Thống về cuộc Tổng tuyển cử ngày 4-3-1956  (1956) 
của Ngô Đình Diệm

Lời Hiệu-triệu của Ngô Tổng-Thống về cuộc
Tổng tuyển-cử ngày 4-3-1956


Đồng-bào thân mến,

Ngày mồng 4 tháng 3 nầy là một ngày lịch-sử, quyết-định tương-lai của Tổ-Quốc và của nền Cộng-Hòa chúng ta.

Cũng như ngày 23 tháng 10 năm qua, bất quản bao nhiêu trở lực, bất quản bao nhiêu mối tuyên-truyền xuyên-tạc, toàn dân đã cương-quyết đi bỏ phiếu để chấm dứt một chế-độ lỗi thời, xây dựng một chính-thể mới.

Tôi chắc rằng mồng 4 tháng 3 nầy, toàn thể đồng-bào với một nhận-định sáng suốt, một ý-chí cương-quyết, cũng sẽ đập tan mọi mưu mô phản quốc phản dân của tay sai ngoại quốc, để tham-gia cuộc tổng tuyển-cử, đặt nền móng vững chắc cho chế-độ Cộng-Hòa.

Tôi thiết tha yêu cầu toàn thể đồng-bào hãy nhiệt-liệt tham-gia cuộc tổng tuyển-cử ngày mồng 4 tháng 3 nầy, chọn lựa những người xứng đáng để xây dựng nền Dân-chủ về phương diện kinh-tế cũng như chính-trị, thế là bảo-đảm quyền-lợi yếu thiết của con người đất Việt.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".