Lưu biệt cựu khế Hoàng

Lưu biệt cựu khế Hoàng - 留別舊契黃
của Nguyễn Du

Cựu khế Hoàng: người bạn cũ họ Hoàng, không rõ tên. Theo bài thơ thì ông này chắc quê ở tỉnh Hải Dương, bấy giờ làm quan ở Lạng Sơn và chắc có lẽ là ông quan võ.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

卅年故友重逄日
萬里前途一蹴初
道路日來情未竟
雲山別後意何如
悵然分手重關外
佬矣全身百戰餘
他日南歸相會訪
六頭江上有樵漁

Táp niên cố hữu trùng phùng nhật
Vạn lý tiền đồ nhất xúc sơ
Đạo lộ nhật lai tình vị cánh
Vân sơn biệt hậu ý hà như
Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại
Lão hỷ toàn thân bách chiến dư
Tha nhật Nam quy tương hội phỏng
Lục Đầu giang thượng hữu tiều ngư

Ngày gặp lại người bạn cũ của ba mươi năm trước.
Cũng là ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm.
Chưa kể hết những nỗi dọc đường những ngày gần đây.
Sau khi chia tay nhau ở chốn núi mây, ý bạn ra sao ?
Hai ta chia tay nhau ngoài cửa quan, lòng buồn khôn xiết.
Anh trải qua trăm trận đánh, thân thể vẹn toàn, nhưng nay đã già rồi.
Sau này trở về nước, gặp lại anh, hỏi thăm nhau.
Chắc bây giờ trên sông Lục Đầu, anh đã là một bác tiều phu, hay người đánh cá, cũng chưa biết chừng!