Kinh Tin
của không rõ

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ.

Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng công minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh.

Amen.