Khuyên thanh niên  (1950) 
của Hồ Chí Minh

Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.

Trung tuần tháng 5-1950