Khuê oán (Trần Nhân Tông)

Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Khuê oán.
Khuê oán - 閨怨
của Trần Nhân Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

睡起鉤簾看墜紅,
黃鸝不語怨東風。
無端落日西樓外,
花影枝頭盡向東。

Thụy khởi câu liêm khán trụy hồng,
Hoàng ly bất ngữ oán đông phong.
Vô đoan lạc nhật tây lâu ngoại,
Hoa ảnh, chi đầu tận hướng đông.

Ngủ dậy, cuốn mành xem cánh hồng rụng.
Chim oanh vàng bặt tiếng, oán gió đông.
Không dưng mặt trời lặn phía ngoài lầu tây,
Đầu cành bóng hoa đều hướng về phía đông.