Khất thực
của Nguyễn Du

Chưa tìm được bản chữ Hán

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Tằng lăng trường kiếm ỷ thanh thiên
Triển chuyển nê đồ tam thập niên.
Văn tự hà tằng vi ngã dụng?
Cơ hàn bất giác thụ nhân liên!

Tựa kiếm dài, ngạo nghễ nhìn trời xanh,
Lăn lộn trong đám bùn dơ ba mươi năm nay.
Văn chương nào đã dùng được việc gì cho ta?
Đâu ngờ phải đói rét để người thương.