Không chiều đãi

Rước phải cô đào mới tẻo teo
Rác tai đà lắm sự ì èo!
Cầm kì thi tửu, vui ra phá[1]
Điền sản tư cơ mấy cũng nghèo.
Bạn ác không vay mà thúc lãi[2]
Thói thành, dầu lịch cũng thành keo.[3]
Thôi thôi xin kiếu cô từ đấy
Chiều đãi thì tôi cũng... váo đèo.

   
Chú thích

  1. Chuyện cô "đào non" có thói vòi tiền quá thể, nên vui hoá ra phá tán.
  2. Cô nàng như người bạn ác, thúc tiền như thúc lãi nợ.
  3. Người thị thành lịch sự cũng phải xử keo.