Khóc Lương Ngọc Quyến

Khóc Lương Ngọc Quyến
của Dương Bá Trạc

Đoạn tuyệt gia đình với núi sông
Phất cờ Đông học trẩy tiên phong
Lục quân Nhật bản tinh thảo luyện
Chiến địa Trung Hoa thỏa vẫy vùng
Bắc hải vẫn ghi lời thoại biệt
Long Xuyên bao xiết chuyện trùng phùng
Thái Nguyên độc lập năm ngày trọn
Cho biết tay đây cọp sổ lồng.