Ký Đỗ Ngân - 寄杜銀
của Vạn Hạnh
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

土木相生艮畔金,
為何謀我蘊靈襟。
當時五口秋心絕,
直至未來不恨心。

Thổ mộc tương sinh cấn bạn câm (kim),
Vị hà mưu ngã uẩn linh khâm?
Đương thì ngũ khẩu thu tâm tuyệt,
Trực chí vị lai bất hận tâm.

"Thổ" và "mộc" sinh ra nhau, "cấn" đứng liền với "kim",
Cớ sao lại chất chứa trong lòng mưu mô hại ta?
Lúc bấy giờ lòng ta buồn bã vô cùng,
Nhưng về sau thì chẳng còn để bụng oán giận.