Hoàng triều Tự Đức cửu niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi

皇朝嗣德玖年丙辰科進士題名碑 Hoàng triều Tự Đức cửu niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi

第 一 甲 進 士 及 第 第 參 名 壹 名

魏 克 亶, 干祿縣訓道舉人出身, 年庚丁丑肆拾歲, 乂安省德壽府宜春縣春圓總春圓社.


第 三 甲 同 進 士 出 身 五 名

鄭 春 榜, 寧江府教授舉人出身, 年庚戊子貳拾玖歲, 南定省春長府膠水縣行善總行善社.

陳 輝 丹, 嗣德八年乙卯科舉人, 年庚丙戌參拾壹歲, 海陽省南策府至靈縣高堆總突嶺社.

吳 文 度, 嗣德元年戊申恩科舉人, 六年入監, 年庚戊寅參拾玖歲, 山西省永祥府白鶴縣日昭總日昭社.

潘 廷 評, 嗣德三年庚戌科舉人, 四年入監, 年庚辛卯貳拾陸歲, 承天府廣田縣安城總富良社.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.