Hoàng Châu trúc lâu

Hoàng Châu trúc lâu
của Nguyễn Du

Hoàng Châu: tên đất, nay là huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc.

Hợp vi cự trúc biến giao cù
Tằng hữu tiền nhân[1] kiến thử lâu
Cựu chỉ hà thời thành bạch địa
Di văn[2] tòng cổ ký Hoàng Châu
Hâu nhân đồ hữu thiên niên cảm
Đương nhật tằng vô cách tuế mưu[3]
Duy hữu Trường giang xảo thu thập
Nhất thành nhất húy tẫn đông lưu.

   
Chú thích

  1. Người thời trước, chỉ ông Vương Vũ Xứng, nhà thơ đời Tống, khi bị trích ở Hoàng Châu, có làm cái lầu bằng trúc tại đây và làm bài thơ nhan đề là Hoàng Châu trúc lâu ký
  2. Chỉ bài văn của Vương Vũ Xứng
  3. Tính việc năm sau. Trong bài ký trên, tác giả có nói "Trong bốn năm phải bôn tẩu không nghỉ, chưa biết sang năm lại đi nơi nào, há sợ lầu trúc này dễ hỏng nát sao?"