Hữu nghị Việt - Lào  (1963) 
của Hồ Chí Minh

Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Việt - Lào hai nước chúng ta,
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

Tháng 3 năm 1963