Hỏng thi khoa Quý Mão

Trách mình phận hẩm lại duyên ôi!
Đỗ suốt hai trường[1] hỏng một tôi
"Tế" đổi làm "Cao"[2] mà chó thế!
"Kiện" trông ra "Tiệp"[3] hỡi trời ôi!
Mong gì nhà nước còn thi nữa,
Biết rõ anh em chẳng chắc rồi.
Mũ áo biển cờ, làng có đất,
Ô hay, hương vận mãi chưa hồi!

   
Chú thích

  1. Trường thi Hà Nội và Nam Định sáp nhập.
  2. Tế, Cao: nhà thơ nguyên tên là Trần Tế Xương. Vì thi hỏng mãi đến khoa Quý Mão (1903), ông đổi chữ lótm lấy là Trần Cao Xương, nhưng hỏng vẫn hoàn hỏng!
  3. Kiện, tiệp: hai chữ Hán này viết hơi giống nhau, nhưng chỉ cần viết nhầm chữ này sang chữ kia là dù bài thi có hay mấy cũng cứ bị đánh hỏng