Hỏi ông trăng

     Ta lên ta hỏi ông trăng,
Hoạ là ông có biết chăng sự đời,
     Ông cao, ông ở trên trời,
Mà ông soi khắp nước người, nước ta.
     Năm châu cũng một ông mà,
Kể riêng thì lại mỗi nhà mỗi ông.

   
Chú thích