Họa Hải ông Đoàn Nguyễn Tuấn Giáp Dần phụng mệnh nhập Phú Xuân đăng trình lưu biệt Bắc thành chư hữu chi tác

Họa Hải ông Đoàn Nguyễn Tuấn Giáp Dần[1] phụng mệnh nhập Phú Xuân đăng trình lưu biệt Bắc thành chư hữu chi tác
của Nguyễn Du

Đoàn Nguyễn Tuấn là con Đoàn Nguyễn Thục, đỗ hương cống đời Lê, có chiêu mộ người làng giúp Trịnh Bồng đánh Chỉnh, sau ra giúp Tây Sơn, làm đến chức Tả thị lang bộ lại, tước Hải Phái bá. Có đi sứ Trung Quốc năm 1790 và có tập thơ nhan đề Hải Ông tập. Ông là anh vợ Nguyễn Du, hơn Nguyễn Du khoảng 15 tuổi

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Hoành Sơn sơn ngoại lĩnh nam trình,
Cần kiếm tương thùy thướng ngọc kinh.
Thỏ tủy vị hoàn tân đại dược,
Báo bì nhưng lụy cựu phù danh.
Thương minh thủy dẫn bôi trung lục,
Cố quốc thiềm tùy mã hậu minh.
Thử khứ gia huynh như kiến vấn,
Cùng đồ bạch phát chí tinh tinh.

Bên kia dãy núi Hoành Sơn, ông lên đường đi vào phía nam,
Mang theo gươm đàn vào Kinh.
Ông lấy tủy con thỏ chế vị thuốc tiên chưa xong,
Thì đã lại mang lụy vì danh hão, như con báo mang lụy vì cái lốt da.
Nước biển ánh vào chén rượu màu xanh biếc,
Mảnh trăng quê hương dõi theo vó ngựa.
Lần nay ông vào, gặp anh tôi có hỏi,
Nhờ nói lại rằng tôi đang ở bước đường cùng, và tóc đã lốm đốm bạc.

   
Chú thích

  1. Năm 1794