Họa đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận

Họa đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán, sau đây là phiên âm.

Tái xuất hà tâm bác nhất quan
Thẩn lao nhị thụ thập niên gian
Thiếu Lăng[1] ly loạn tần ngâm khổ
Bành Trạch[2] quy lai cửu ái nhàn
Lão nhãn kỷ hồi kinh kiến hải
Dư sinh thử nhật hảo hoàn san
Tế thời bằng quận quần công lực
Vô sự sài môn vĩnh tự quan

   
Chú thích

  1. Đỗ Phủ
  2. Đào Tiềm