Hạnh ngộ - 幸遇
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

平生曾蓄一張琴,
埋沒塵埃歲月深。
幸遇伯牙高妙手,
更教山水嗣徽音。

Bình sinh tằng súc nhất trương cầm,
Mai một trần ai tuế nguyệt thâm.
Hạnh ngộ Bá Nha cao diệu thủ,
Cánh giao sơn thủy tự huy âm.

Đời ta từng có một cây đàn,
Chôn vùi đã lâu ngày trong bụi trần.
May gặp được tay cao diệu của Bá Nha,
Lại khiến cho tiếng đàn nối được lời nước non.