Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ Cung Tuyên Vương

Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ Cung Tuyên Vương - 幸嘉興鎮寄弟恭宣王
của Trần Nghệ Tông

Cung Tuyên Vương: tức vua Trần Duệ Tông sau này.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

位極讒深便去官,
側身渡嶺入山蠻。
七陵回首千行淚,
萬里捫心兩鬢班。
去武圖存唐社稷,
安劉復睹漢衣冠。
明宗事業君須記,
恢復神京指日還。

Vị cực sàm thâm tiện khứ quan,
Trắc thân độ lĩnh nhập sơn man.
Thất lăng hồi thủ thiên hàng lệ,
Vạn lý môn tâm lưỡng mấn ban.
Khử Võ đồ tồn Đường xã tắc,
An Lưu phục đổ Hán y quan.
Minh Tông sự nghiệp quân tu ký,
Khôi phục Thần Kinh chỉ nhất hoàn.

Ngồi cao bị gièm pha nhiều, đành bỏ quan,
Lách mình vượt núi vào nơi sơn dã.
Ngoảnh nhìn bảy ngôi lăng, lệ ngàn hàng,
Nghĩ về muôn dặm đường xa, hai mái tóc đã đốm bạc.
Trừ họ Võ, bảo tồn xã tắc nhà Đường,
Định họ Lưu, để thấy mũ áo nhà Hán.
Sự nghiệp vua Minh Tông, em nên ghi nhớ,
Khôi phục Thần Kinh, hẹn ngày trở về.