Hán Vũ Đế - 漢武帝
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

窮黷干戈土木興,
蹈秦覆轍不秦崩。
甘泉露冷仙人掌,
青草萋萋暗茂陵。

Cùng độc can qua, thổ mộc hưng,
Đạo Tần phúc triệt bất Tần băng.
Cam tuyền lộ lãnh tiên nhân chưởng,
Thanh thảo thê ê ám Mậu Lăng.

Dốc sức theo đuổi việc chinh chiến liên miên, lại bày chuyện xây cung điện,
Dẫm theo vết xe đổ của nhà Tần mà không bị sụp đổ như nhà Tần.
Hạt móc ở cung Cam Tuyền làm lạnh tay người tiên.
Cỏ xanh um tùm che rợp Mậu Lăng.