Hán Cao Tổ - 漢高祖
của Trần Anh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

誅秦滅項救生靈,
駕御英雄大業成。
不是高皇恩德薄,
韓彭終自棄韓彭。

Tru Tần diệt Hạng cứu sinh linh,
Giá ngự anh hùng đại nghiệp thành.
Bất trị Cao Hoàng ân đức bạc,
Hàn, Bành[1] chung tự khí Hàn, Bành.

Đánh Tần, diệt Hạng, cứu dân chúng,
Chế ngự anh hùng, hoàn thành sự nghiệp lớn.
Chẳng phải ơn đức của Cao Hoàng mỏng manh,
Mà rốt cuộc do Hàn, Bành tự hại Hàn, Bành.

   
Chú thích

  1. Tức Hàn Tín, Bành Việt