Chưa tìm được bản chữ Hán

Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Sơn thượng hữu đào hoa,
Xước ước như hồng ỷ.
Thanh thần lộng xuân nghiên,
Nhật mộ trước nên trĩ.
Hảo hoa vô bách nhật,
Nhân thọ vô bách tuế.
Thế sự đa suy di,
Phù sinh hành lạc sự.
Tịch thương hữu kỹ kiều như hoa,
Hồ trung hữu tửu như kim ba.
Thúy quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp.
Đắc cao ca xứ hảo cao ca.
Quân bất kiến Vương Nhung[1] nha trù thủ tự tróc.
Nhật nhật cối kê thường bất túc.
Tam công đài khuynh hảo lý tự.
Kim tiền tán tác tha nhân phúc.
Hựu bất kiến Phùng Đạo[2] văn niên xưng cực quý,
Lịch triều bất ly khanh tướng vị.
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không,
Thiên tải đồ lưu "Trường lạc tự"
Nhãn tiền phú quý như phù vân,
Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân.
Cổ nhân phần dinh dĩ lũy lũy,
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân.
Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ,
Sinh tử quan đầu mạc năng độ.
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan,
Tây song nhật lạc thiên tương mộ.

Trên núi có hoa đào
Đẹp như lụa đỏ.
Sáng sớm còn đùa giỡn với sắc xuân,
Chiều tối đã nằm trong bùn đất.
Hoa đẹp không được trăm ngày,
Người sống lâu, mấy ai được trăm tuổi.
Chuyện đời lắm đổi thay,
Sống kiếp phù sinh nên cứ vui chơi.
Trên tiệc có kỹ nữ đẹp như hoa,
Trong vò có rượu quý sóng sánh ánh vàng.
Tiếng thủy quản, tiếng ngọc tiêu khi mau khi chậm.
Được dịp hát to, cứ hát cho to.
Há không thấy Vương Nhung tay gẩy bàn toán ngà,
Ngày nào cũng tính toán mà trong bụng vẫn chưa cho là đủ.
Đài Tam công cũng đổ, cây mận ngon cũng chết.
Bạc vàng tiêu tan cho người khác hưởng.
Lại không thấy Phùng Đạo, lúc về già, phú quý xiết bao,
Trải mấy triều vua không rời chứ khanh tướng,
Thế mà miếng đỉnh chung rút cuộc vẫn là không,
Nghìn năm chỉ lưu lại có bài Trường lạc tự!
Phú quý trước mắt chẳng khác gì phù vân.
Người đời nay chỉ biết cười người đời xưa.
Người xưa chết, mồ mả vẫn ngổn ngang đó,
Người nay sao vẫn bôn tẩu rộn ràng?
Xưa nay, kẻ hiền người ngu cũng chỉ trơ lại một nấm đất.
Không ai vượt qua cửa ải sống chết.
Khuyên anh uống rượu rồi vui chơi.
Kìa trông cửa sổ phía tây, bóng mặt trời đã xế rồi.

   
Chú thích

  1. Vương Nhung: Người đời Tấn, nhà giầu nhưng biển lận, ngày nào cũng cầm thẻ ngà trong tay để tính toán. Trong nhà có cây mận rất ngon, bán quả sợ người ta lấy giống nên dùi nát hột rồi mới bán
  2. Phùng Đạo: Người đời Ngũ Đại, tính chất phác, văn hay, làm khanh tướng dưới bốn triều Đường, Tống, Hán, Chu. Tự đặt tên là Trường Lạc Lão, có làm bài Trường Lạc Lão Tự Sự kể chuyện mình thờ bốn họ, sáu vua