Giang thành tử - Biệt Từ Châu

Giang thành tử - Biệt Từ Châu
của Tô Thức
Nguyên tác Hán Việt

天涯流落思無窮
既相逢 卻匆匆
攜手佳人 和淚折殘紅
為問東風餘如許
春縱在 與誰同
  
隋堤三月水溶溶
背歸鴻 去吳中
迴首彭城 清泗與淮通
欲寄相思千點淚
流不到 楚江東

Thiên nhai lưu lạc tứ vô cùng.
Ký tương phùng, khước thông thông.
Huề thủ giai nhân, hoà lệ chiết tàn hồng.
Vi vấn đông phong dư như hứa ?
Xuân tổng tại, dữ thuỳ đồng ?

Tuỳ đê tam nguyệt thuỷ dung dung.
Bối quy hồng, khứ Ngô Trung.
Hồi thủ Bành Thành, thanh Tứ dữ Hoài thông.
Dục ký tương tư thiên điểm lệ,
Lưu bất đáo, sở Giang Đông.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.